مسیرساز
خزانه دار شورای شهر تهران:

بودجه نقد شهرداری تهران پارسال 105 درصد محقق شد

بودجه نقد شهرداری تهران پارسال 105 درصد محقق شد

به گزارش مسیرساز خزانه دار شورای شهر تهران اظهار داشت: در سال ۹۷ بودجه نقدی سالیانه بیشتر از رقم مندرج در سند بودجه به میزان ۱۰۵ درصد تحقق یافته است. بودجه غیرنقد با ۴۸ درصد تحقق و ۵۲ درصد عدم تحقق مواجه می باشد.به گزارش مسیرساز به نقل از مهر، سیدحسن رسولی در جلسه امروز شورای شهر تهران گزارش حساب های درآمد و هزینه شهرداری تهران در سال ۱۳۹۷ را عرضه و اظهار نمود: در ارزیابی كلی، شهرداری تهران بر مبنای بودجه مصوب شورا موظف بوده در برش عملكردی ماهانه خود نسبت به تأمین منابع در سقف ۱۴ هزار و ۵۲۴ میلیارد ریال اقدام و به همین میزان مصارف خویش را تنظیم و تعادل میان منابع و مصارف را برقرار كند. در اسفندماه ۹۷ شهرداری تهران توانسته مبلغ ۲۸ هزار و ۲۴۰ میلیارد ریال؛ معادل ۱۹۴ درصد را تحصیل كند و با بیان مبلغ ۲۶ هزار و ۶۷۴ میلیارد ریال هزینه در اسفند ماه، با عنایت به اینكه برش عملكرد مصارف ماهانه مبلغ ۱۳ هزار و ۳۷۰ میلیارد است، معادل ۱۹۹ درصد مصارف ماهانه خویش را منظور كرده است.
وی اظهار نمود: در بخش عملكرد منابع در اسفند ماه ۱۳۹۷ شهرداری تهران با مازاد عملكرد ۱۳ هزار میلیارد ریال نسبت به بودجه مصوب مواجه بوده كه عمده این مازاد عملكرد مربوط به بخش منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای، كه عمدتاً مربوط به عوارض تغییر كاربری، واگذاری مازاد تراكم مجاز و فروش اموال و املاك شهرداری است، در حالیكه شهرداری مكلف به تأمین ۴۳ درصد منابع از این محل بود و ما شاهد می باشیم كه توانست مبلغ ۱۴ هزار و ۹۹۷ میلیارد ریال (۵۳ درصد) از منابع خویش را از این محل تأمین كند.
رسولی با اشاره به اینكه در بخش درآمدهای نقدی در اسفندماه شاهد عملكرد ۱۲ هزار و ۴۲۲ میلیارد ریالی هستیم، اعلام نمود: این عملكرد نسبت به مصوبه شورا (۶ هزار و ۸۹۶ میلیارد ریال) با مازاد عملكرد ۵ هزار و ۵۲۶ میلیارد ریال (معادل ۱۸۰ درصد از یك دوازدهم بودجه مصوب) تحقق در این بخش مواجه هستیم.
وی افزود: در بخش منابع حاصل از تملك دارایی های مالی، كه تأمین منابع ناشی از استقراض مبتنی بر وام و سایر شیوه های تأمین مالی را شامل می گردد، در حالیكه شهرداری مكلف به تأمین ۱۰ درصد منابع از این محل بوده است ما شاهدیم مبلغ ۸۲۰ میلیارد ریال (معادل ۵۷ درصد از یك دوازدهم بودجه مصوب) و ۳ درصد از منابع خویش را در اسفند ماه از این محل تأمین كرده است. به عبارتی در این ماه در سرفصل مذكور نسبت به بودجه مصوب ۴۳ درصد كمتر استقراض صورت گرفته است.
خزانه دار شورای شهر تهران در بخش عملكرد هزینه هم اظهار داشت: در بخش عملكرد مصارف در اسفند ماه ۱۳۹۷، طبق رویدادهای ثبت شده در دفاتر مالی شهرداری تهران، مازاد عملكردی ۱۳ هزار و ۳۰۳ میلیارد ریالی (۱۹۹ درصد) نسبت به بودجه مصوب وجود دارد، كه عمده این مازاد عملكرد مربوط به بخش مصارف هزینه ای است، در حالیكه شهرداری مكلف به هزینه ۴۳ درصد منابع در این محل بوده است ما شاهدیم مبلغ ۱۹ هزار و ۳۴۳ میلیارد ریال معادل ۷۳ درصد از مصارف ماهانه را در بخش مصارف هزینه ای از آن خود كرده است.
نایب رئیس كمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران خاطرنشان كرد: در بخش تملك دارایی های سرمایه ای، كه عمدتاً به هزینه های توسعه شهر و اجرای پروژه های عمرانی اختصاص می یابد، شاهد عملكرد ۶ هزار و ۹۳۹ میلیارد ریال، معادل ۱۲۱ درصد از بودجه مصوب ماهانه هستیم. این سرفصل ۲۶ درصد كل مصارف شهرداری در اسفند ماه ۱۳۹۷ را از آن خود كرده است.
رسولی افزود: در بخش مصارف تملك دارایی های مالی یا همان هزینه های بازپرداخت وام ها، تسهیلات و دیون ما شاهد عملكرد ۳۹۱ میلیارد ریالی در اسفند ماه هستیم، ۲۶.۶ درصد نسبت به یك دوازدهم بودجه مصوب تحقق یافته است. در این ماه عملكرد این سرفصل علامت مثبتی در خصوص تمایل كمتر شهرداری به تأمین منابع از راه وام است.
وی اظهار نمود: مطمئناً هزینه های قطعی و پرداختی بیشتر از ارقامی است كه در گزارش شهرداری به آن اشاره شده است و این امر متأسفانه ناشی از عدم ثبت به روز اسناد پرداختنی است، كه لازم بوده شهرداری تهران تمهیدات لازم برای روز آمد نمودن ثبت اسناد مالی و عرضه گزارشات دقیق را مورد توجه جدی قرار دهد.
رسولی در نگاهی به عملكرد یك ساله اظهار داشت: شهرداری تهران بر مبنای بودجه مصوب شورا موظف بوده است در برش عملكردی دوازده ماهه خود نسبت به تأمین منابع در سقف ۱۷۴ هزار و ۲۹۴ میلیارد ریال اقدام و به همین میزان مصارف خویش را تنظیم و تعادل میان منابع و مصارف را برقرار نماید، اما شهرداری تهران در برش عملكردی دوازده ماهه سال ۹۷ توانسته مبلغ ۱۶۱ هزار و ۲۶۷ میلیارد ریال (۹۲/۵ درصد) را تحصیل نماید. اعتبار مصوب درآمد یك ساله برابر ۱۳۳ هزار و ۶۰۲ میلیارد ریال به صورت نقد و ۴۰ هزار و ۶۹۲ میلیارد ریال به صورت غیر نقد است، در حالیكه وصولی نقد یك ساله برابر ۱۴۱ هزار و ۳۸۹ میلیارد ریال (معادل ۱۰۵ درصد) و وصولی غیر نقد ۱۹ هزار و ۸۷۷ میلیارد ریال (معادل ۴۸ درصد) است.
خزانه دار شورای شهر تهران همینطور خاطرنشان كرد: كل اعتبار هزینه های ابلاغی مبلغ ۱۵۹ هزار و ۴۶۳ میلیارد ریال در یكسال است و شهرداری با بیان مبلغ ۸۰ هزار و ۳۷۴ میلیارد ریال هزینه در دوازده ماه، معادل ۵۰ درصد مصارف خویش را ثبت و به شورا عرضه كرده است. اعتبار ابلاغی نقد مبلغ ۱۲۶ هزار و ۸۴۵ میلیارد ریال و میزان عملكرد یك ساله نقد ۷۲ هزار و ۹۶۷ میلیارد ریال (معادل ۵۷ درصد) است و اعتبار هزینه ای غیر نقد ابلاغ گردیده مبلغ ۳۲ هزار و ۶۱۸ و عملكرد غیر نقدی یك ساله ۷ هزار و ۴۰۷ (معادل ۲۲ درصد) است. مطمئناً شهرداری الان مازاد درآمد بر مصارف معادل ۸۰ هزار و ۸۹۳ میلیارد ریالی ناشی از این گزارش را در خزانه خود موجودی ندارد و هزینه كرده است و این مساله باید با ثبت و گزارشگری دقیق مصارف برطرف شد.
تا آخر فروردین ماه با ۷/۵ درصد عدم تحقق منابع رو به رو هستیم
وی در ارزیابی اولیه عملكرد حساب های درآمد و هزینه سال ۹۷ هم اعلام نمود: ۹۲/۵ درصد منابع بودجه ۱۷۴ هزار و ۲۹۴ ریالی سال قبل محقق شده است. تا آخر فروردین ماه بر مبنای رویدادهای مالی ثبت شده شهرداری با ۷/۵ درصد عدم تحقق منابع رو به رو هستیم.
خزانه دار شورای شهر اظهار داشت: بودجه نقدی سالیانه بیشتر از رقم مندرج در سند بودجه به میزان ۱۰۵ درصد تحقق یافته است. بودجه غیر نقد با ۴۸ درصد تحقق و ۵۲ درصد عدم تحقق روبروست. همینطور در اسفندماه درآمدهای نقدی معادل ۱۸۰ درصد ارقام مصوب وصول شده است. این عملكرد در شرایطی تحقق یافته كه شورای اسلامی شهر تهران به درستی و با هدف اصلاح الگوی رفتاری بدهكاران شهرداری به لایحه تقاضای بخشودگی شهرداری كه همانند سنوات قبل برای تسریع در وصول مطالبات تقدیم شورا شده بود رأی نداده است.
تسویه ۳ هزار میلیارد تومان از اصل مبلغ ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی شهرداری
نایب رئیس كمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با اشاره به اینكه در اسفندماه ۳ هزار میلیارد تومان از اصل مبلغ ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی شهرداری (بدون احتساب كارمزد و جرایم متعلقه) از راه دریافت اسناد سررسید خزانه و تهاتر با بانك ها تسویه شده است. امروز شهرداری به بانك ملی و صنعت و معدن بدهی ندارد. همینطور در اجرای توافق با دولت و با حسابرسی سازمان حسابرسی مبلغ ۱، ۴۰۰ میلیارد تومان سهم شهرداری از ردیف جرایم راهنمایی و رانندگی طی سال های ۹۱ الی ۹۴ احیا و دریافت شده است. این موفقیت با استفاده از حسن ارتباط با دولت و پیگیری های مجمع امید تهران كسب شده است. این روند همچنان ادامه دارد. پیشبینی می كنم تا سقف حدود ۸ هزار میلیارد تومان ظرفیت داریم.
رسولی اظهار نمود: ارقام هزینه ها در اسفندماه ۱۹۹ درصد یك دوازدهم بودجه مصوب یعنی تقریباً ۴.۵ برابر تحقق یافته است. یك دوازدهم این حساب ۴۳ درصد هزینه سال بوده است. ۷۳ درصد هزینه ها جاری و ۲۶ درصد هزینه عمرانی بوده است. سهم هزینه های عمرانی ماه پایانی سال ۱۲۱ درصد رقم مصوب ماهیانه بوده است.

1398/02/29
15:37:51
5.0 / 5
4314
تگهای خبر: شهردار , شهرداری , فروش
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۶ بعلاوه ۵
مسیر ساز
مسیر ساز
masirsaz.ir - حقوق مادی و معنوی سایت مسیرساز محفوظ است

مسیرساز

حمل و نقل و راهسازی