مسیرساز
در روند بررسی لایحه نامگذاری معابر مطرح شد؛

پیش داوری عجیب حجت نظری درباره برخورد شورای ششم با اقلیتهای مذهبی

پیش داوری عجیب حجت نظری درباره برخورد شورای ششم با اقلیتهای مذهبی

لایحه نامگذاری معابر شهر در جلسه علنی شورای شهر تهران بررسی گردید و در این میان حجت نظری شورای ششم را به مخالفت با تغییر نام معابر شهر به نام برخی از اساتید ارمنی رشته مهندسی متهم کرد.


به گزارش مسیرساز به نقل از مهر، لایحه ۶۶ پیشنهادی کمیته نامگذاری در جلسه امروز شورای شهر بررسی گردید. در ابتدا محمد جواد حق شناس در توضیح این لایحه، پیشنهادات این کمیته برای تغییر نام معابر را قرائت کرد. در این میان پیشنهاد نامگذاری شماری از معابر به نام تالاب های کشور نیز وجود داشت. بر این اساس تغییر نام کوچه های نور یکم، دوم، سوم، چهارم، پنجم با حفظ شماره به ترتیب به اسامی تالاب هورالعظیم، تالاب شادگان، تالاب میانکاله، تالاب انزلی و تالاب گمیشان، کوچه های قائم ششم، هفتم، هشتم، نهم، دهم، یازدهم، دوازدهم و سیزدهم با حفظ شماره به ترتیب به اسامی تالاب کانی، تالاب زیوار، تالاب چغاخور، تالاب بندعلی خان، تالاب پریشان، تالاب بختگان، تالاب میغان، تالاب جازموریان از طرف کمیته نامگذاری مورد پیشنهاد قرار گرفتند. در ادامه دیگر پیشنهادات نامگذاری معابر نیز عنوان شد. سپس زهرا صدراعظم نوری در پرسشی اظهار داشت: سوال بنده درباره یکی از نام ها است که خیابان راضی به خیابان ۱۲۹۸ تغییر نام یافته است. سوال بنده این است که معنای این نامگذاری چیست. بعلاوه در بعضی ردیف های دیگر بطورمثال کوچه «گلستان» به نام کوچه «آب خاز» تغییر نام یافته یا کوچه «پناه» به نام «نارداران» تغییر نام یافته و این مفاهیم باید توضیح داده شود. بعلاوه وقتی نام یکی کوچه تغییر می کند باید علت تغییرات آن به مخاطبان توضیح داده شود. در ادامه ناهید خداکرمی اظهار داشت: بنده درباره تغییر نام کوچه «همسایگان» در منطقه توانیر مخالف هستم بعلاوه پیشنهاد بنده این است که کوچه ۱۲۹۸ به سال ۱۲۹۸ تغییر یابد. سپس علی اعطا اظهار داشت: در ارتباط با برخی نامگذاری ها انتخاب ها مناسب نمی باشد. البته در ردیف شماره ۲۴، معماری به نام مهندس بوستون بوستانیان که از ارامنه کشور هستند در خیابان آرارات مناسب می باشد. مورد بعدی استاد فلامکی در هفت تیر و حوالی دفتر ایشان مورد تأیید است اما موارد دیگر پیشنهاداتی است که دوستان فرض کردند که اگر محل پیشنهادی در مجاورت ساحتمان مرکز جامعه مهندسان باشد این امر کفایت می کند. وی ادامه داد: اما در ارتباط با استاد پیرنیا و دو مورد دیگر هیچ نسبتی با محل جامعه مهندسان مشاور ندارد. معنا دار تر است که این نامگذاری ها در بافت های نزدیک به آثار این افراد که اغلب نیز ثبت ملی شده است، صورت گیرد. در ادامه نظری با برخی از بندهای پیشنهادی کمیسیون نامگذاری برای تغییر نام معابر و خیابان ها مخالفت کرد. در نهایت برخی از بندهای این لایحه پیشنهادی با ۱۵ رأی موافق به تصویب رسید و باقی موارد که مورد مخالفت اعضا بود مورد بررسی قرار گرفت. نظری اضافه کرد: اگر سازمان زیباسازی در معابر تغییر نام یافته تابلویی نصب و دلیل تغییر بافتن اسم کوچه را تغییر دهد مشکل حل می شود. در ادامه ابراهیم امینی اظهار داشت: اگر سازمان زیبا سازی تابلو نصب کند که قابل قبول نیست. یک موضوع مورد تصویب را بیان کنید. نوری نیز عنوان کرد: هدف ما از نامگذاری چیست و باید نامگذاری ها به شکلی باید که شهروندان از آن آگاه باشند. بعنوان مثال پیشنهاد نامگذاری کوچه ای به نام ۱۲۹۸ باید یک پسوند داشته باشد در غیر این صورت برای مردم مبهم است. سپس حق شناس با اضافه کردن کلمه «سال» به کوچه ۱۲۹۸ موافقت نمود. در ادامه اعطا در مخالفت با یکی از بندهای این لایحه اظهار داشت: اصل پیشنهاد نامگذاری کوچه ۱۲۹۸ خوب است اما این که اسم یک خیابان شماره است، مشخص است که اشاره به یک سال خاص دارد. وقتی نایب رییس شورا پیشنهاد نامگذاری یک معبر را توهین به سفارت انگلیس می داند در ادامه امینی اظهار داشت: این که در کنار سفارت انگلیس معبری به نام ۱۲۹۸ را نامگذاری نماییم، از نظر دیپلماسی امر درست و پسندیده ای نیست. زمانی که ما اجازه راه اندازی سفارت را در کشور می دهیم در حقیقت اجازه داده ایم که نماینده آن کشور در خاک ما قرار گیرد تا روابط دوستانه بین المللی تحکیم شود اما این نامگذاری ما شبیه این است که فردی را به خانه خود دعوت نماییم اما یک کینه صد ساله را دائماً به رخ او بکشیم. ما باید موارد مثبت که موجب تحکیم است را انجام دهیم و نامگذاری این خیابان و تداعی اتفاقات سال ۱۲۹۸ به مفهوم فحش دادن به سفارت انگلیس است. پیشنهاد بنده نامگذاری خیابان ۱۲۹۸ در منطقه دیگری است. در ادامه این بند جهت بررسی بیشتر با ۱۱ رأی موافق به کمیسیون نامگذاری بازگردانده شد. نظری: احتمال مخالفت شورای بعدی با تغییر نام معابر به نام اساتید ارمنی در ادامه اعطا با توضیح مخالفت خود با بندهای مربوط به نام مهندسان و معماران در نزدیکی مجموعه جامعه مهندسان اظهار داشت: این افراد هیچ ارتباطی با مجموعه جامعه مهندسان ندارند و پیشنهاد بنده برگشت این بند به کمیسیون و نامگذاری معابری به نام این افراد در حوالی آثار نصب شده آنها در شهر است. نظری اظهار داشت: درباره آقای پیرنیا علت این نامگذاری این است که ایشان استاد دانشگاه شهید بهشتی بوده اند و این خیابان نزدیک دانشگاه شهید بهشتی است. دو مورد دیگر نیز در حوالی آثار ثبت شده آنها معبر مناسبی برای نامگذاری پیدا نکردیم و دلیل نامگذاری آنها در حوالی مجموعه جامعه مهندسان این بود. وی اشاره کرد: اگر این نامگذاری ها به شورای بعدی برود، ممکنست به سبب ارمنی بودن این اساتید، شورای بعدی با نامگذاری معابر به نام آنها مخالفت کند. در ادامه برگشت این بندها به کمیسیون با ۷ رأی موافق به تصویب نرسید. سپس محمود میرلوحی با تغییر نام برخی معابر به نام شهرهایی در کشورهای همسایه مخالفت کرد. سپس حق شناس در واکنش به مخالفت میرلوحی یکی از پیشنهادات ما نامگذاری ۱۰ معبر به نام شهرهای ایرانی است که در قرارداد گلستان از ایران جدا شده درحال حال حاضر در سه کشور همسایه قرار دارند. این نامگذاری سبب صلح و بهتر شدن روابط با این کشورها می شود. پیشنهاد میرلوحی در خصوص عدم تغییر نام این خیابان ها با ۷ رأی موافق به تصویب نرسید. در ادامه خداکرمی در مخالفت با تغییر نام کوچه ای در محله توانیر اظهار داشت: کوچه «همسایگان» در محله توانیر در کنار کوچه «دوستان»، «همسایگان» و «آشنایان» قرار دارد و تغییر نام این کوچه ها هارمونی زیبای محله را به هم میزند. حق شناس اظهار داشت: پیشنهاد تغییر نام کوچه «همسایگان» به سبب وجود تکرار آن در شهر پیشنهاد شده است. در ادامه پیشنهاد خداکرمی در خصوص عدم تغییر نام کوچه «همسایگان» با ۱۰ موافق به تصویب رسید. نام خبرنگاران فقید بر سر خیابان های شهر جای گرفت در ادامه حق دستور جلسه ۶۷ کمیسیون نام گذاری در خصوص تغییر نام ۶۲ معبر از طرف حق شناس قرائت شد. در این لایحه پیشنهاد نامگذاری دو معبر به نام ریحانه یاسینی و مهرشاد کریمی دو خبرنگار فقید که اخیراً در حادثه واژگونی اتوبوس در بازدید از دریاچه ارومیه جان باختند، عنوان شد. این معابر در حوالی خیابان پیروزی و در محل کوچه محل زندگی این دو خبرنگار انجام شده است. در این لایحه نیز پیشنهاد تغییر نام خیابان موج به نام خیابان «محیط بان» در حد فاصل میدان موج تا بلوار صدف نیز وجود داشت که مورد موافقت اعضا قرار گرفت. کلیات این لایحه با موافقت اعضای شورای شهر تصویب گردید. سپس لایحه ۶۸ نامگذاری معابر با تغییر نام ۶۱ معبر مطرح و تمامی پیشنهادات با موافقت اعضای شورا روبرو شد.

1400/05/02
11:52:11
5.0 / 5
340
تگهای خبر: راه اندازی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۳ بعلاوه ۳
مسیر ساز
مسیر ساز
masirsaz.ir - حقوق مادی و معنوی سایت مسیرساز محفوظ است

مسیرساز

حمل و نقل و راهسازی