مسیرساز
مهر منتشر كرد

جزئیات لایحه عوارض ورودبه محدوده های ترافیكی

جزئیات لایحه عوارض ورودبه محدوده های ترافیكی

به گزارش مسیرساز لایحه نرخ عوارض ورود به محدوده های ترافیكی شهر تهران بزودی در كمیسیون های تخصصی شورای شهر مورد بررسی كارشناسی قرار گرفته و برای عرضه در صحن آماده می شود.خبرگزاری مهر؛ گروه جامعه: لایحه تعیین نرخ عوارض ورود به محدودهای ترافیكی شهر تهران آماده بررسی در كمیسیون های تخصصی است. برپایه لایحه ای كه شهرداری تهران تهیه كرده است ورود یا تردد وسایل نقلیه به محدوده های طرح ترافیك و كاهش آلودگی هوا منوط به پرداخت عوارض است.
عوارض تردد وسایل نقلیه مجاز در هر یك از محدوده های در هر روز برابر است با حاصل ضرب نرخ پایه به مبلغ دویست و هشتاد هزار (۲۸۰ هزار ریال) با احتساب ۲۰ درصد عوارض توسعه حمل و نقل ریلی در ضریب مربوط به محدوده تردد (براساس جدول شماره یك (۱)، ضریب مربوط به ساعت تردد (براساس جدول شماره دو (۲))، ضریب مربوط به آلایندگی وسیله نقلیه (براساس جدول شماره سه (۳)) و ضریب مربوط به زمان پرداخت (براساس جدول شماره چهار (۴)). همینطور عوارض تردد وسایل نقلیه غیر مجاز مطابق حداكثر ضرایب پیشبینی شده مطابق جداول ذیل محاسبه می گردد. شهرداری تهران مكلف است نرخ پایه را سالانه متناسب با نرخ تورم اعلامی از جانب مراجع رسمی افزایش دهد.
جدول شماره یك - ضریب مربوط به محدوده ترددردیفمحدوده ترددضریب۱محدوده طرح ترافیك حلقه اول۱.۵۲محدوده كنترل آلودگی هوا در ایام غیر مجاز۱۳هر دو محدوده طرح ترافیك حلقه اول و دوم۱.۵
جدول شماره دو - ضریب مربوط به ساعت ترددردیفاولین ورود یا ترددآخرین خروج یا ترددضریب۱ساعت اوج صبحگاهی پیش از ۶: ۳۰ تا ۱۰: ۰۰ساعت اوج عصرگاهی ۱۶: ۰۰ تا ۱۹: ۰۰۱.۵۲ساعت اوج صبحگاهی پیش از ۶: ۳۰ تا ۱۰: ۰۰ساعت غیراوج عصرگاهی پیش از ساعت ۱۶: ۰۰ یا پس از ۱۹: ۰۰۱۳ساعت غیر اوج ۱۰: ۰۰ به بعدساعت اوج عصرگاهی ۱۶: ۰۰ تا ۱۹: ۰۰۱۴ساعت اوج صبحگاهی پیش از ۶: ۳۰ تا ۱۰: ۰۰ساعت اوج عصرگاهی ۱۶: ۰۰ تا ۱۹: ۰۰۱۵ساعت اوج عصرگاهی ۱۶: ۰۰ تا ۱۹: ۰۰ساعت اوج عصرگاهی ۱۶: ۰۰ تا ۱۹: ۰۰۱۶ساعت غیر اوج ۱۰: ۰۰ به بعدساعت غیراوج عصرگاهی پیش از ساعت ۱۶: ۰۰ یا پس از ۱۹: ۰۰۰.۷
جدول شماره سه- ضریب مربوط به آلایندگی وسیله نقلیهردیفنوع وسیله نقلیه برپایه میزان آلایندگیضریب۱وسیله نقلیه برقی یا هیبریدی۰.۱۲وسیله نقلیه دارای گواهینامه فنی برتر۰.۷۳وسیله نقلیه دارای گواهی معاینه فنی برتر۱
جدول شماره چهار-ضریب زمان پرداختردیفزمان پرداختضریب۱داشتن اعتبار كافی در حساب شهروندی۰.۸۲نداشتن اعتبار كافی در حساب شهروندی۱

به منظور رعایت سقف صدور مجوز ورود به وسایل نقلیه در محدوده طرح ترافیك، مطابق ضوابط مصوب شورای حمل و نقل و ترافیك تهران، شهروندان مكلف اند پیش از ورود به محدوده طرح ترافیك نسبت به رزرو مجوز ورود در سامانه تهران من اقدام نماید.
شهرداری تهران مكلف است در صورت رزرو مجوز روزانه ورود در طرح ترافیك و عدم ورود در محدوده مذكور نسبت به دریافت ماده ۲۰ درصد نرخ پایه از متقاضیان اقدام نماید.
پیشنهاد افزایش ۱۰۰ درصدی نرخ عوارض در ایام ناسالم
بر اساس لایحه پیشنهادی، به منظور كنترل آلودگی هوا و كاهش ورود وسایل نقلیه به محدوده های ممنوعه تردد در شرایط اضطرار و آلودگی هوا، شهرداری مكلف است در صورت تجاوز شاخص آلودگی هوا از عدد ۱۰۰ به میزان ۵۰ درصد و در صورت تجاوز آلودگی هوا از شاخص ۱۵۰ به میزان ۱۰۰ درصد كه نرخ پایه این نوع مصوبه را افزایش دهد. به ازای هر پلاك ثبتی در محدوده طرح ترافیك و كنترل آلودگی هوا عوارض تردد یك خودرو متعلق به ساكنین متناسب با محدوده محل سكونت آنها با ضریب ۰.۵ محاسبه و اعمال خواهد شد. مشروط به آنكه مشخصات درخواست در سامانه تهران من ثبت و وسیله نقلیه دارای معاینه فنی معتبر بوده و عوارض سالیانه خودرو، بدهی و عوارض تردد در محدوده طرح ترافیك و كاهش آلودگی هوا، عوارض نوسازی و پسماند ملك پرداخت و از دفاتر خدمات الكترونیك شهر تهران دریافت شده باشد.
همچنین در این لایحه پیشنهاد شده است به ازای صدور مجوز ورود و یا تردد در محدوده طرح ترافیك و كاهش آلودگی هوا در كل سال، برای هر خودرو مبلغ یك میلیون و ۵۰۰ هزار ریال بهای خدمات دریافت شود.
عوارض تردد وسایل نقلیه بیماران خاص و افراد دارای معلولیت جسمی و حركتی كه انجام فعالیت ها، وظایف شغلی و امور درمانی آنها مستلزم ورود به محدوده های طرح ترافیكی و كاهش آلودگی هواست، در سقف مجوزهای ورودی در كل سال با اعمال ضریب ۰.۱ تعیین و محاسبه می شود.
وسایل نقلیه با پلاك ویلچر كه انجام فعالیت ها، وظایف شغلی و امور درمانی مستلزم ورود به محدوده های ممنوعه تردد است، مشمول پرداخت عوارض مصوبه نیستند.
سهم خبرنگاران از سهمیه طرح ترافیك
به شهرداری تهران اجازه داده می شود حداكثر سه درصد از كل مجوزهای صادره را در موارد خاص با اعمال ضریب یك دهم محاسبه و صادر كند. خبرنگاران و روزنامه نگاران و عكاسان خبری هم مشمول موارد خاص هستند.
همچنین در این ماده به شهرداری اجازه داده شده به خبرنگارانی كه از سهمیه استفاده نمی كنند یا فاقد خودرو هستند كارت بلیت مجانی یك ساله برای استفاده از حمل و نقل عمومی اختصاص دهد.
جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر با رعایت سقف مجوزهای ورودی به محدوده های مبحث این مصوبه با عرضه تاییدیه بنیاد شهید و امور ایثارگران مشمول پرداخت عوارض مبحث این مصوبه نیستند.
عوارض تردد وسایل نقلیه پلاك تهران كه در زمینه جابجایی مسافران فعالیت نموده و دارای مجوز یا پروانه فعالیت از شهرداری تهران هستند در سقف مجوزهای ورودی در سال با اعمال ضریب ۵ دهم تعیین و محاسبه می شود در صورتیكه خودرو های آژانس و مؤسسات اتومبیل كرایه روزانه سه سند سفر در سامانه سفر برگ شهرداری دریافت كنند عوارض تردد آنها با اعمال ضریب ۳ دهم تعیین و محاسبه می شود.
عوارض تردد خودرو های سواری مجاز پلاك (ع) تهران در محدوده طرح ترافیك و كاهش آلودگی هوا با اعمال ضریب ۳ دهم محاسبه می گردد.
همچنین وسایل نقلیه مینی بوس و اتوبوس مجاز به پلاك (ع) تهران مشروط بر ثبت نام در سامانه تهران من شهرداری عوارض مبحث این تبصره این مصوبه نیستند.
عوارض تردد خودرو های مجاز سرویس مدارس در ایام تحصیلی از ۶: ۳۰ تا ۱۶: ۰۰ و آموزشگاه های راهنمایی و رانندگی با رعایت سقف مجوزهای مصوب شورای حمل و نقل و ترافیك شهر تهران در محدوده های طرح ترافیك و كاهش آلودگی هوا با اعمال ضریب ۰.۳ محاسبه می شود.
عوارض تردد وسایل نقلیه باری پلاك تهران (وانت بارها و كامیونت های تا سقف ۶ تن كه دارای مجوز یا پروانه فعالیت از شهرداری هستند) برپایه ظرفیت ناوگان تعیین و محاسبه می شود.ردیفنوع ناوگان باربری-پلاك تهرانظرفیت ناوگانضریب-مشروط به دریافت باربر۱وانت پلاك عمومیزیر ۳.۵ تن۰۲وانت پلاك شخصیزیر ۳.۵ تن۰.۳۳كامیونتبین ۳.۵ تا ۶ تنباربرگ شخصی حقیقی۰.۵۴كامیونتبین ۳.۵ تا ۶ تنباربرگ شخصی حقوقی۰.۳۵كامیون۶ تن به بالا۰
با هدف تشویق شهروندان به رعایت ضوابط و مقررات راهنمایی و رانندگی به شهرداری تهران اجازه داده می شود عوارض ورود و تردد در محدوده طرح ترافیك و كاهش آلودگی هوا را در مورد یكی از خودرو های شهروندان قانون مدار با اعمال ضریب حداكثر ۰.۹۵ محاسبه كند.
ساز و كار اجرایی این ماده به باعث دستورالعملی خواهد بود كه ظرف سه ماه از ابلاغ این مصوبه توسط سازمان حمل و نقل و ترافیك تهیه می شود.
محدوده های كامیون ممنوع
عوارض صدور روزانه ورود به محدوده كامیون ممنوع در شهر تهران در موارد خاص كه به عوارض پرداخت نشده كه به تشخیص سازمان حمل و نقل و ترافیك شهرداری تهران صادر می شود و همینطور عوارض تردد شبانه كامیون های بالای شش تن كه از ساعت ۲۳ تا ۶ صبح در محدوده مركزی بدون دریافت باربرگ از سامانه حمل و نقل بار و كالای شهرداری تهران تردد می كنند تا ۵ سال مشروط به دریافت باربرگ ۱۵۱، ۸۰۰ درصورت دریافت باربرگ صفر و در صورت دریافت عدم دریافت باربرگ و یا تردد خارج از مسیر تعیین شده در باربرگ ۱۱۰، ۰۰۰، كامیون های بالای ۵ سال تا ۱۰ سال مشروط به دریافت باربرگ ۳۰۳، ۶۰۰، درصورت دریافت باربرگ صفر و در صورت دریافت عدم دریافت باربرگ و یا تردد خارج از مسیر تعیین شده در باربرگ ۲۲۰، ۰۰۰و كامیون های بالا ۱۰ سال تا ۲۰ سال مشروط به دریافت باربرگ ۴۵۵، ۴۰۰، درصورت دریافت باربرگ صفر و در صورت دریافت عدم دریافت باربرگ و یا تردد خارج از مسیر تعیین شده در باربرگ ۳۳۰، ۰۰۰ پیشنهاد شده است.
تردد كامیون های بالای شش تن ظرفیت در محدوده های طرح ترافیك و كاهش آلودگی هوا مستلزم پرداخت عوارض هم هستند.
صدور مجوز تردد برای كامیون ها منوط به دارا بودن معاینه فنی معتبرو دریافت مجوز از سامانه یارانه سازمان حمل و نقل و ترافیك است.
بدهكاران بالای یك ملیون به پلیس معرفی می شوند
در بخش ضوابط عمومی این لایحه شهرداری تهران موظف شده به منظور جبران عوارض ناشی از ورود یا تردد غیر مجاز وسایل نقلیه در محدوده های مبحث این مصوبه نسبت به شناسایی و سایل نقلیه كه عوارض تردد خویش را پرداخت نكرده اند و بدهی دارنده وسیله نقلیه بابت عوارض پرداخت نشده را به حساب وی منظور و به آخرین شماره تلفن مالك پیامك كند. همینطور شهرداری تهران موظف است وسایل نقلیه ای را كه بالای یك میلیون تومان بدهی عوارض داشته باشند، به منظور اعمال قانون به راهنمایی و رانندگی معرفی نماید.
دارنده وسیله نقلیه موظف است حداكثر ظرف ده (۱۰) روز عوارض اعلام شده را به ترتیب مندرج در اعلامیه تشخیص عوارض، پرداخت یا به كمیسیون مبحث ماده (۷۷) قانون شهرداری اعتراض و پاسخ دریافت كند. بعد از مراحل فوق، عوارض قطعیت یافته و یا با بیان شهرداری تهران به اداره راهنمایی و رانندگی، نقل و انتقال وسیله نقلیه منوط به پرداخت دیون معوقه آن به شهرداری تهران مطابق ماده (۲۹) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی خواهد بود.
شهرداری تهران مجاز است در صورتیكه دارندگان وسایل نقلیه ظرف مدت سه (۳) ماه از قطعیت عوارض مربوطه و اعلام به ایشان از طرق یاد شده نسبت به پرداخت آن اقدام نكند، با رعایت تشریفات مبحث ماده هفتاد و هفتم (۷۷) قانون شهرداری نسبت به صدور اجراییه و وصول عوارض مذكور – وفق مقررات اجرای اسناد لازم الاجرا اقدام نماید.
تبصره یكم (۱)
شهرداری تهران موظف است مفاد این ماده را در جهت تنویر افكار عمومی شهروندان و از طرق مناسب، اعلام و اطلاع رسانی كند.
تبصره دوم (۲)
شهرداری تهران (سازمان حمل و نقل و ترافیك) مجاز است حداكثر سه درصد از درآمد ناشی از مدیریت محدوده های طرح ترافیك و كاهش آلودگی هوا را در جهت بهبود اجرای طرح و وصول مطالبات هزینه كند.
تبصره سوم (۳)
به شهرداری تهران (سازمان حمل و نقل و ترافیك) اجازه داده می شود نسبت به واگذاری مطالبات معوقه سنواتی مربوط به عوارض ورود یا تردد در محدوده های طرح ترافیك و كاهش آلودگی هوا به صورت تجمیعی و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام نماید.
به شهرداری تهران اجازه داده می شود نسبت به تهیه بسته های اعتباری برای صدور مجوز ورود و تردد در محدوده طرح ترافیك و كاهش آلودگی هوا و صدور باربند با اعمال ضریب ۰.۸ اقدام نماید.
در راستای پایش مستمر و نظارت بر نحوه مدیریت محدوده طرح ترافیك و كاهش آلودگی هوا، شهرداری تهران موظف است حداقل ۰.۳ درصد از درآمد ناشی از مدیریت محدوده مذكور را در چارچوب به كارگیری ارزیاب شخص ثالث اختصاص دهد.
اعمال قانون وسایل نقلیه متخلف، نافی و مانع وصول بدهی عوارض شناسایی شده توسط شهرداری نیست.
شهرداری مكلف است گزارش و مستندات عملكرد و آثار این مصوبه را هر ۶ ماه یك مرتبه به شورا عرضه كند.
به گزارش مسیرساز به نقل از مهر، متن انتشار یافته لایحه پیشنهادی شهرداری تهران است و تا زمان بررسی در صحن شورای شهر تهران و رأی گیری نهایی و تأیید هیأت تطبیق مصوبات شورای شهر تهران و ابلاغ از جانب شهرداری تهران نهایی نیست.

1398/10/28
14:54:18
5.0 / 5
4289
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۷ بعلاوه ۴
مسیر ساز
مسیر ساز
masirsaz.ir - حقوق مادی و معنوی سایت مسیرساز محفوظ است

مسیرساز

حمل و نقل و راهسازی